مراكز و مؤسسات خارجی فعال در حوزه ایران‌شناسی به زبان فارسی


با توجه به منابع فراوان فارسي كه در معرفي مراكز ايران شناسي خارجي وجود دارد، "بانك اطلاعات مراكز و موسسات ايران شناسي خارجي به زبان فارسي" براي سامان دهي اطلاعات موجود طراحي گرديد. از آنجا که منابع موجود از نظر غناي اطلاعات قابل دسته بندي است و شامل طيف گسترده اي از منابع دايره المعارفي با فرمت نوشتاري خاص خود مي باشد که در هر يک به نوعي به شرح احوال عمومي تا اطلاعات مربوط به فعاليتهاي تخصصي و تحقيقاتي مراكز و موسسات پرداخته مي شود، لذا در طراحي بانک براي بهره برداري و استفاده بهينه از منابع موجود حد متعارفي از اطلاعات در معرفي يک مركز در نظر گرفته و از تفکيک و ارائه جز به جز اطلاعات گردآوري شده پرهيز شده است.
شروع

مراکز انتخابی امروز


موسسات خارج از کشور به زبان فارسی


Anna Smith


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

فرانسه

بیشتر

Anna Smith


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

فرانسه

بیشتر

Anna Smith


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

فرانسه

بیشتر

کشورها