مراكز و مؤسسات خارجی فعال در حوزه ایران‌شناسی

با توجه به منابع فراوان فارسی كه در معرفی مراكز ايران شناسی خارجی وجود دارد، "بانك اطلاعات مراكز و مؤسسات ايران شناسی خارجی به زبان فارسی" برای سامان‌دهی اطلاعات موجود طراحی گرديد.

از آنجا که منابع موجود از نظر غنای اطلاعات قابل دسته‌بندی است و شامل طيف گسترده‌ای از منابع دايرة‌المعارفی با فرمت نوشتاری خاص خود می‌باشد که در هر يک به نوعی به شرح احوال عمومی تا اطلاعات مربوط به فعاليت‌های تخصصی و تحقيقاتی مراكز و مؤسسات پرداخته می‌شود، لذا در طراحی بانک برای بهره‌برداری و استفاده بهينه از منابع موجود حد متعارفی از اطلاعات در معرفی يک مركز در نظر گرفته و از تفکيک و ارائه جزء به جزء اطلاعات گردآوری شده پرهيز شده است.

شروع

مراکز انتخابی امروز


مؤسسات خارج از کشور به زبان فارسی


Anna Smith


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

فرانسه

بیشتر

Anna Smith


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

فرانسه

بیشتر

Anna Smith


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

فرانسه

بیشتر

کشورها