مشاهیر و مفاخر ایران

شناختن و شناساندن دانشمندان و هنرمندان و فرهیختگان ایران به ویژه کسانی که در بخش‌های هنری اعم از نقاشی، صنایع دستی و دیگر هنرهای سنتی که دارای پیشینه تاریخی کهن هستند ، از اهداف و وظایف بنیاد ایران‌شناسی است. در این میان ، گردآوری اطلاعات مربوط به هنرها و صنایعی که در نتیجه تحول ‌های صنعتی و احتمالاَ کم‌توجهی، در خطر از میان رفتن و در نتیجه از دست رفتن آثار و بقایا و اسباب بازشناسی آنهاست از اهمیت بیشتری برخوردار است.

شروع

مشاهیر منتخب امروز


مشاهیر


گروه‌های علمی